Hvis man kjøper et kjøretøy, må man alltid skaffe seg ansvarsforsikring!

Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle motorkjøretøy i Norge.

Har du et offisielt registrert kjøretøy, må du sørge for at bilforsikringen er i orden før du begynner å kjøre. Det er pålagt ved lov å tegne denne type forsikring hos et godkjent forsikringsselskap. Det er bilansvarsloven  som sikrer deg erstatning hvis ulykken er ute.

Ansvarsforsikring kalles også trafikkforsikring. Ansvarsforsikringen/trafikkforsikringen dekker personskader og skader du påfører andre kjøretøy, gjenstander, bygninger, dyr, etc.

Merk at Ansvarsforsikringen ikke dekker skade på eget kjøretøy

Forsikringen omfatter alle personene som er involvert i en ulykke, altså fører og passasjerer i kjøretøy, samt mennesker som eventuelt blir skadd. Det er ingen beløpsgrense oppad i forhold til erstatning for personer. Ansvarsdekningen er i utgangspunktet lik hos alle forsikringsselskapene.

Ved grov uaktsomhet

Forsikringsselskapet kan søke hele eller delvis sine utlegg tilbake hos den som eier eller bruker kjøretøyet, dersom skaden er voldt med vilje, ved grov uaktsomhet eller hvis skaden skyldes påvirkning av alkohol eller andre rusmidler; ref bilansvarsloven §7 og §12

 

Tide Forsikring AS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre web-sider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.

 

Vi viser til Tide Forsikrings til en hver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsprodukter som tilbys av selskapet.