Månedlige utbetalinger i form av forskuttering allerede etter ett års sykemelding

Rett på hele beløpet allerede ved 50% arbeidsuførhet

Alle utbetalinger er skattefrie

Aktuelt