Du mister ikke bonus på bilforsikringen ved skade som skyldes brann, tyveri, eller hvis ruta går i stykker. Det er først og fremst når det skjer ulykker at forsikringen blir dyrere.

Det å utsette andre eller bli utsatt for en ulykke får som regel mange negative konsekvenser. Det verste er selvsagt skadene som påføres menneskene som er involvert, men det kan også blir kostbart økonomisk hvis du ikke er skikkelig forsikret.

Du får ti nye bonuspoeng hvert eneste skadefrie år helt til du når 70 prosent bonus. I Tide må du kjøre enda tre år for å rykke opp til 75 prosent 1. året (andre selskap opererer med fem års skadefri kjøring før man når 75 prosent 1. år)

Maks bonus

Bilbonussystemet gir rabatt på både kaskoforsikringen og ansvarsforsikringen i bilforsikringen

Har du kjørt skadefritt i mange år har du oppnådd maks bonus. Hvis du får skylden for en skade, mister du bonus på bilforsikringen din. Da faller du da ikke ned på et lavere bonussats, men rykker i stedet ned til 75 prosent 1. år.

Du må da kjøre skadefritt i mer enn tre år før du kan oppnå maks bonus igjen, det som kalles «bonusfri skade». Dette oppnår du når du har hatt 75 prosent bonus på 3. året eller mer.

Har du 75 prosent bonus mindre enn 3 år, mister du 15 prosentpoeng ved første skade. Har du lavere enn 75 prosent bonus reduseres bonusen med 30 prosent.

Eksempel 1:

Har du nådd 60 prosent bonus, skulle du uten skade fått ti prosent økning i bonus året etter. I stedet reduseres den med 30 prosent, slik at det reelle tapet blir på 40 prosentpoeng, og du står igjen med 30 prosent bonus.

Eksempel 2:

Det er ikke bare første året etter at du har kollidert at premien blir dyrere. Du drar med deg tap inn i fremtiden. Tenk deg at du står på 50 prosent bonus. Du kolliderer, og dermed rykker du nedover på skalaen. I de fleste selskapene ender du på 20 prosent etter en smell. Dette året skulle du egentlig hatt 60 prosent, dermed er det reelle bonustapet 40 prosent. Andre året rykker du igjen opp til 30 prosent, men egentlig skulle du hatt 70 prosent, dermed blir bonustapet igjen 40 prosent.

Overføring fra andre selskap

Ved opparbeidet bonus i et annet selskap vil du få med deg bonusen over til nytt selskap. Dit nye forsikringsselskap vil sende en forespørsel til ditt tidligere for å sikre at du får korrekt bonus på bilforsikringen.

Bonus kan overføres til ektefeller, samboere og registrert partner, det må skje skriftlig. Du kan imidlertid ikke arve bonus fra foreldrene dine.

Har du tjent opp bonus i utlandet kan du som regel overføre den – forutsatt at du har dokumentasjonen i orden. Hvis du kjøper en ny bil eller motorsykkel i tillegg til det kjøretøyet du allerede har, vil du få samme bonus. Men husk at i utgangspunktet er det kun den som forsikringen er registrert på (som defineres som hovedbruker av bilen) som får opparbeidet bonus.

Som forsikringstaker bør du uansett ha et bevisst forhold til bonus og egenandeler. En skade på kjøretøyet som håndteres av et forsikringsselskap utløser som oftest en egenandel og avkorter som regel bonusen du har opparbeidet deg.

Tide Forsikring AS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre websider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.

Vi viser til Tide Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsprodukter som tilbys av selskapet.