Spørsmål og svar

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Dette kan gjøres på Min side, eller ved å kontakte din personlige rådgiver

På Min side

Forsikringen vil da opphøre automatisk innen forfallsdato. Dersom du likevel betaler, men etter ny betalingsfrist, så igangsettes forsikringen ikke automatisk. Hvis du i en slik situasjon og ønsker å fortsette forsikringen, så må du kontakte din faste kontaktperson.

Vi vil sende deg en betalingspåminnelse med ny betalingsfrist. Du blir da tillagt et purregebyr og forsinkelsesrente.

Det kan være flere årsaker til dette. 1. Beløpsgrense kan være overskredet (endres i nettbanken), 2. Ikke dekning på konto, 3. Ikke bekreftet e-faktura i din nettbank, 4. Det er ikke opprettet avtalegiro/e-faktura.

Det er en sluttfaktura som skal betales. Hvis det er betalt for en lenger periode, vil premien som er betalt inn for mye, betales tilbake.

Det blir trukket av på neste faktura. Hvis du ønsker å få pengene tilbake med en gang, tar du kontakt for å ordne dette.

Avtalen må først avsluttes i gammel bank og deretter opprettes i ny bank. Pass på å avslutte hele avtalen i gammel bank, ikke bare kanseller et enkelt betalingsoppdrag.

Dersom det ikke er dekning på konto, vil du få en påminnelse/har du glemt oss på mail – dersom fakturaen har forsvunnet fra nettbank, må faktura betales manuelt.

Det påføres ikke gebyr ved å bruke avtalegiro i Tide Forsikring. Sjekk om banken din ev. tar gebyr for bruk av avtalegiro.

Avtalegiro kan avsluttes i nettbanken eller ved å kontakte banken.

Det er maksimumsbeløpet som kundene tillater skal bli trukket fra kontoen. Viktig at dette settes høyere enn eksakt månedsbeløp – med tanke på at forsikringene kan endres.

Det opprettes i nettbanken, ev. manuell giro som sendes til Nets.

Ja, det gjør vi. Spør din faste kontaktperson hvis du trenger råd på hvordan dette gjøres.

Ja, det kan du. Fyll ut skjemaet som ligger der.

Informasjon om forsikringene dine, faktura, dokumenter og å melde skader. Du kan også sende oss meldinger og gjøre endringer.

På påloggingsbildet. Klikk på nytt passord.

På tideforsikring.no

Nederst på vår hjemmeside finner du hvordan dette gjøres, du kan også klikke her.

Dette sendes skriftlig til din rådgiver (selskapet)

På forsikringsdokumentet ditt som du får tilsendt av Tide som ny kunde, eller på Min side på hjemmesiden.

Du kan si opp forsikringen ved eierskifte, ved hovedforfall (må si opp 30 dager før) eller når behovet opphører av ulike årsaker.

Du tildeles et skadenummer når saken er meldt inn til oss, og deretter vil du bli kontaktet av skadebehandler for videre saksgang.

Fristen er 1 år, og skaden skal meldes med en gang den oppdages. På personskade er fristen 3 år.

Brann, tyveri, innbrudd, hærverk, ran og påkjørsel av dyr.

Vi behandler alle skader så raskt vi kan. Det er dessverre ikke mulig å gi et fast svar på dette, da vi ofte er avhengig av utenforstående parter som f.eks. motpartens selskap eller politi. Sakens kompleksitet påvirker også prosessen. I samarbeid med kunden søker vi alltid etter et skadeoppgjør preget av effektivitet og kvalitet.

Dette kan du gjøre på flere måter: 1. Logg inn på Min side og fyll inn meld skade skjema, 2. Send epost til skade@tideforsikring.no, 3. Ring tlf. 35 98 58 00, 4. I enkelte tilfeller kan du også sende inn skjema i posten. Du kan lese mer om hvordan du melder skade her.

Da vil selskapet avkorte erstatningen.

Ta bilder med din telefon så raskt du kan etter uhellet. Noter eventuelt navn og telefonnummer på vitner.

Du fyller ut egen skademelding og sender inn til forsikringsselskapet ditt. Fyll eventuelt ut det du vet om motparten (navn, kjennemerke, biltype etc.). Husk en merknad i skademeldingen om at motpart ikke vil skrive skadmelding.

Da ringer du glasstelefonen på tlf. 97 99 74 00

Egenandelen fremkommer av forsikringsbeviset. Forsikringsbeviset finner du på Min side

Det er tillatt så lenge lovens krav til øvelseskjøring er oppfylt. Alder på fører gjelder for den personen som sitter ved siden av, og ikke fører under øvelseskjøring.

Forsikringstaker må ha vanlig bosted i Norge, og være norsk statsborger.

Europa, Tyrkia og Israel

Ja, såfremt de har lov til å føre den.

Det er dessverre ikke mulig å gi et fast svar på dette da det kan avhenge av utenforstående parter som f.eks. motpartens selskap eller politi.

Du kan sende klage på skadeoppgjør til klage@tideforsikring.no. Hvis det er andre ting rundt avtalen kan du sende til kvalitet@tideforsikring.no

Kontakt din personlige rådgiver, og sammen vil dere finne frem til den beste løsningen for deg.

 

Du rykker opp én bonusklasse per år du kjører skadefritt. Det betyr 10% opp per år, unntatt når du er på 70% og 75%, da er det 3 års intervall på opprykk.

Ja, det kan dessverre skje, for eksempel hvis noen skader bilen din og stikker av.

Skader som fører til utbetaling fra Tide Forsikring. Dette gjelder ikke ved tyveri-, brann-, rednings- og glassruteskader, maskinskade, eller ved påkjørsel av dyr som går løs på vei, dersom dette er meldt viltnemd eller politi.

Førstegangs startbonus er 40%. Hvis bil nr. 1 har 75% bonus eller mer, innplasseres bil nr. 2 på 75% 1.år. Dette gjelder ektefeller og samboende par, ikke barn. Dette gjelder heller ikke hvis kunden har bonusreduserende skader siste to år. Skadefri kjøring med firmabil kan gi den samme bonus som antall år vedkommende har kjørt skadefritt med firmabilen. NB! Dette må bekreftes av arbeidsgivers forsikringsselskap. Eksempel: startbonus 40% + 3 år skadefritt = 70% bonus. Hjemmeboende barn som skrives inn på avtalen som sjåfør av bilen, kan opparbeide inntil 50% bonus ved skadefri kjøring. Hvis forsikringstaker eller andre forårsaker en skade, skal dette ikke ødelegge bonusrettighetene til vedkommende som er skrevet inn i avtalen.

Det er ulike varianter av forsikringer du kan ha på bilen din. Premium er vår beste dekning, og anbefales på nyere biler. Du kan lese mer om de ulike bilforsikringene her.

Lovpålagt forsikring som dekker ansvarsskade på personer og ting. I tillegg er rettshjelp tilknyttet.

Alle biler med kjennetegn må ha ansvarsforsikring.

Forutsatt erstatningsmessig skade, dekkes nødvendige merutgifter til hjemtransport av fører og passasjer.

Har du minimum delkasko, dekker selskapet utgifter til berging og tauing av bobil med tilhenger til nærmeste verksted. Eller, dersom det er rimeligere, reparasjon på stedet når reisen med bobilen ikke kan fortsette.

Veihjelp

Ansvar er obligatorisk. Brann, tyveri, kasko og førerulykke kan forsikres.

Det er ikke noen forskjell på dette. Det er til enhver tid den siste bilen som har kjørt med hengeren, og dennes ansvarsforsikring, som har ansvaret for skade campingvognen/tilhengeren gjør på andre personer eller andres eiendeler.

Nei

Nei

Ja

Valgfrie egenandeler mellom kr 2 000 og kr 50 000 v/kaskoskade. Faste egenandeler på brann og tyveri.

Det er forskjell på dette. Hvis den brukes i næringsvirksomhet, så skal den forsikres i forhold til dette.

Valgfrie egenandeler mellom kr 2 000 og kr 50 000 v/kaskoskade. Faste egenandeler på øvrige dekninger.

Ja, hvis valgt dekning innehar dette.

Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia.

Da avkortes erstatningen på kaskoskader med inntil 100%.

Maksimalt 5000 km

Langvarig sykdom kan få store økonomiske konsekvenser. Inntekten går dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Som regel trenger man også ekstra midler slik at man kan omstille seg til en ny livssituasjon.

Personforsikringer gir en skatterfri utbetaling, bortsett fra på Uførerente som har en skattesats på 4,6 % .

Kritisk sykdom er en forsikring som gir deg rask utbetaling om du skulle få en av de 14 vanlige diagnosene som forsikringen dekker. Denne forsikringen er ment som en økonomisk førstehjelp i en begrenset periode. En uføreforsikring har et mye bredere omfang på hva som dekkes, og er ment for å kompensere for inntektstapet en vil få ved langvarig sykdom.

Når du er ung er du sannsynligvis ikke etablert økonomisk, har forholdsvis lav inntekt og det er få som har gode ordninger via jobb. Konsekvensene av å bli langvarig syk vil dermed være tøffe da du er i en ekstra sårbar situasjon med lave utbetalinger og mye kostnader frem i tid.

Dette er individuelt for hver enkelt. En god rådgivningssamtale vil avdekke faktisk behov og resultere i en personlig tilpasset avtale.

Uførerente: Utbetales i månedlige rater. Uføre Total: Utbetales i månedlige rater, samt engangsutbetaling ved varig uførhet. Kritisk Sykdom: Utbetales som engangsutbetaling tidligst 30 dager etter stilt diagnose. Død: Ved dødsfall utbetales hele forsikringssummen til etterlatte / begunstigede.

Nei, våre uføreforsikringer gir utbetaling allerede etter minst 50% sammenhengende sykmelding i 12 måneder.

Har du blitt syk, er det for sent å kjøpe uføreforsikring. Derfor bør du kjøpe uføreforsikring når du er frisk og rask. For å få kjøpe en uføreforsikring må du fylle ut en helseerklæring. Det er større sannsynlighet for at helsen din er god jo yngre du er.

Ja. En avtale via jobb er lik for alle ansatte og ikke tilpasset ditt behov og livssituasjon. Kun 20% har forsikringer som dekker noe utover det som er lovpålagt fra arbeidsgiver. De lovpålagte forsikringene dekker kun forhold som skjer på jobb. Altså ikke på fritiden.

Uføre Total er en engangsutbetaling ved varig uførhet, med månedlige utbetalinger allerede etter 1 års sykemelding. Uførerente er en forsikring som gir rett til månedlig utbetaling frem til 67 år ved minst 50 % arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade. Forskjellen ligger derfor i at Uføre Total er begrenset til avtalt forsikringssum, mens Uførerente utbetales hver måned frem til 67 år.

Dette varierer fra sak til sak, men erstatningskrav ved uførhet kan ta ca. 60 dager å behandle.

Vi skiller på midlertidig uførhet, de som har vært sykemeldt i over ett år og får arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV, og de som er varig ufør. For å bli betraktet som varig ufør og få utbetalt uførepensjon, må din arbeidsevne kartlegges av NAV. Hvor stor utbetalingen blir, er avhengig av graden av uførhet.

Ja, en avtale på jobb er lik for alle, og ikke tilpasset dine individuelle behov.

Ja, du står helt fritt til å velge hvem som helst. Hvis du ikke har oppnevnt en begunstiget (den du ønsker skal få utbetalingen), vil utbetalingen gå til ektefelle, deretter vil den følge arveloven.

Alle som ønsker å sikre en ekstra utbetaling til sine etterlatte bør ha en slik forsikring.

Ja, dette er dekket etter fastsatte satser.

Ja

Den gjelder 24/7 i hele verden.

Forsikringstaker skal være barnets foreldre eller verge, og skal ha fast bopel i Norge.

Den opphører når barnet fyller 26 år.

Det varierer mellom selskapene, men hos oss kan du kjøpe allerede fra barnet er 3 måneder og frem til 18 år.

Sjekk Finans Norge sin nettside, her finner du gode grunner for å kjøpe barneforsikring.

Avtalt forsikringssum kommer som en engangsutbetaling til forsikringstaker.

Forsikringstaker vil få hele utbetalingen.

Tidligst 30 dager etter stilt diagnose.

Kritisk sykdom dekker 14 utvalgte diagnoser hvor hjerteinfarkt, hjerneslag og livstruende kreft er de vanligste.

Ingen forskjell.

Engangsutbetaling er skattefri.

Tide dekker behandlingsutgifter som ikke er dekket av det offentlige, inntil 3 år etter ulykken. Se vilkår for utfyllende opplysninger.

Hovedforskjellen er at barneforsikring også gjelder for sykdom, så vi anbefaler toppdekningen på Barn.

Fra 0 år til 70 år, med nedtrapping i forsikringssum fra fylte 69 år, og opphører fra fylte 75 år.

Den dekker skader som inntrer plutselig og uforutsett med ytre påvirkning

Egenandelen er 10% av verdien, minimum kr 500

Ja, den gjelder i hele verden med inntil tre måneders varighet.

Det er den beste forsikringen som er mulig å ha på verdifulle ting.

Garasje på forsikringsstedet er å regne som del av boligen og det er den totale forsikringssummen som gjelder. For låst garasje utenfor forsikringsstedet som ikke andre har tilgang til, er innbo og løsøre dekket med kr 30 000 (premium kr 60 000). Hvis det er tilgang for andre er forsikringssummen kr 5 000.

Låst sykkel er dekket med inntil kr 10 000 og kr 16 000 på premiumdekningen. Husk å låse sykkelen. Ski er dekket.

Ta kontakt med din rådgiver i Tide Forsikring og tegn en ny forsikring på den nye adressen. Den gamle forsikringen slettes av din personlige rådgiver.

Vi anbefaler Premiumforsikringen, og summen setter du selv. Finans Norge har laget en innbokalkulator som kan være et godt hjelpemiddel.

Innboforsikringen dekker følgende: Brann og nedsoting, lynnedslag og annet elektrisk fenomen, innbrudd og hærverk, ran og overfall, tyveri og veskenapping, utstrømming av væske fra bygningens rørledning, knust glass i vinduer og dører, rettslig erstatningsansvar og rettshjelp.

Premiumdekningen inneholder en feriegaranti som dekker inntil kr 50 000 hvis hytta ikke kan brukes som følge av en dekningsmessig skade før/i den planlagte ferien.

Vår anbefalte Premiumforsikring dekker dette. Ved ordinær hytteforsikring er det ikke dekket.Her anbefales det å tegne en egen separat forsikring.

Ja, men ikke på vår premium forsikring. Dersom du leier ut mer enn 2 måneder til andre enn familie, søsken, egne barn eller barnebarn så skal det beregnes et tillegg for utleie.

Brann, innbrudd og hærverk skal meldes til politiet.

Dette kommer an på hvilken erstatningsform som blir valgt. Ved kontant erstatning må du selv betale eventuelle håndverkere og lignende.

Selskapet bestemmer hvilken reperatør/leverandør som skal benyttes.

Saksbehandler vurderer i hvert enkelt tilfelle når det er behov for å ha takstmann, eller byggkyndige på stedet.

Når vi har alle opplysninger og saken er ferdig behandlet. I større saker kan det utbetales a konto beløp.

Nei. Erstatningen blir verdiberegnet ut i fra de tingene du har.

Nei, kun den høyeste.

Det er valgfri egenandel fra kr 2 000-50 000. Egenandelen ved naturskade er kr 8 000.

Husforsikring dekker en rekke typer vannskader. I tillegg har vår premium forsikring utvidet dekning.

Hovedregelen er at husforsikringen dekker bygningen, og alle fastmonterte ting. Øvrig løsøre dekkes av innbo.

Dette kan godkjennes mot tillegg i prisen. Er huset utleid til nær familie, regnes ikke dette som utleie.

Vår premium dekning dekker følgeskader etter håndverker- eller entreprenørfeil.

Fullverdigrunnlaget (husets forsikringsum) baserer seg på husets størrelse. For lite angitt areal, vil kunne medføre avkortning.

Med naturskade/-ulykke menes hendelser som direkte forårsakes av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd eller lignende. Dette er definert i «naturskadeerstatningsloven». Andre klimatiske årsaker enn ovennevnte som for eksemepl lyn, frost, snøtyngde og regn er ikke omfattet av naturskadeforsikringen.

 

Hus Premium, som er den anbefalte dekningen, har utvidete dekninger og høyere sumbegrensninger enn normal husforsikring. Premium dekker også enkelte følgeskader.

Kun når båten leies ut i kortere perioder.

Forsikringstaker og alle som er rettmessige brukere av båten.

Kan velges fra kr 2.000 til kr 50.000. Premium dekning reduserer egenandel med kr 2000,-.

I sommersesongen gjelder forsikringen i fastlands Norge ut til 24 nautiske mil fra land. I vintersesongen gjelder forsikringen ut til 5 nautiske mil. Premium har utvidet fartsområde i sommersesongen.

Vær oppmerksom på at reglene rundt dette er svært annerledes enn med bil. Som båteier må du ofte betale skader på egen båt, selv om skaden er forårsaket av andre. En båteier er nemlig kun erstatningsansvarlig hvis man har vært uaktsom eller har direkte skyld i skaden. Det betyr at dersom noen kjører inn i deg pga. av en teknisk feil, får du ikke erstatning for skaden, siden det ikke var båtførerens skyld. Ta kontakt med din lokale rådgiver som vil forklare mer rundt erstatningsansvaret på båt.

Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte utgifter ved hjemkallelse som følge av dødsfall i nærmeste familie.

Forsikringen dekker ekstrautgifter til hjemtransport. Selskapet må forhåndsgodkjenne dette.

Forsikringen dekker behandling i utlandet, men når utgiftene antas å overstige kr 5 000, samt ved sykehusopphold, skal Tide Forsikring eller SOS International (tlf. 0045 70105050) straks underrettes.

Forsikringen gjelder t.o.m. 36 svangerskapsuke hvis du blir syk på reisen. Den dekker imidlertid ikke avbestilling som følge av svangerskap.

Hovedregelen er at forverring av sykdom/lidelse som er kjent og under behandling før avreise, anses ikke som uventet og akutt sykdom inntruffet på reisen og er dermed ikke dekket. Ta kontakt med selskapet i forkant hvis du er i tvil.

Forsikringen kan kjøpes for deg alene eller hele familien.

Forsikringen gjelder over hele verden med en varighet på inntil 70 dager.

Forsikringen dekker deg så lenge du er medlem av norsk folketrygd og har folkeregistrert adresse i Norge. Dersom oppholdet varer mer enn forsikringens varighet på 70 dager må du kjøpe en egen utvidelse.

Sjekk først hvilke rettigheter du har hos flyselskapet. Forsikringen har to ulike dekninger som kan dekke forsinkelsen avhengig av om det er forsinket avgang eller ankomst. For begge er det krav til årsak. Dersom forsinkelsen skyldes teknisk feil med flyet må du passe på å få en bekreftelse på dette.

Ved sykdom/skade må sikrede snarest søke lege og følge legens anvisninger. Når utgiftene antas å overstige kr 5 000, samt ved sykehusopphold, skal Tide Forsikring eller SOS International (Tlf. 0045 70105050) straks underrettes. Samme gjelder dersom sengeleie utenom sykehus forventes å vare mer enn 5 døgn.

Avbestill alt som er mulig å avbestille. Ta kontakt med lege og få en bekreftelse på at du er uventet og akutt syk og ikke kan gjennomføre den planlagte reisen. Meld skade.

Du må gi flyselskapet beskjed ved bagasjeutleveringen dersom den innsjekkede bagasjen ikke kommer frem. Du mottar da en PIR-rapport som du senere trenger hvis det blir en erstatningsmessig skade ovenfor ditt forsikringsselskap. Når ekspedert reisegods/bagasje er forsinket med mer enn 4 timer til reisemålet, refunderes nødvendige og dokumenterte (originalkvitteringer) utgifter til klær og utstyr med inntil kr 5 000 pr/person, og inntil kr 8 000 for familie.

Forsikringstager og alle i dennes hustand (ektefelle/samboer og barn). Se vilkår for fullstendig beskrivelse.

Elsykler kan ofte være relativt kostbare, og da bør forsikring vurderes.